Generalforsamling i Ulbjerg Lokalråd

Start :

-

End :

Phone : 21642695
Address : Grøndalsvej 1A, Ulbjerg, 8832 Skals

GENERALFORSAMLING I ULBJERG LOKALRÅDTirsdag den 29. september kl. 19:30 i Grøndalscentret, Grøndalsvej 1A, Ulbjerg, 8832 Skals


 


Dagsorden ifølge vedtægterne:


1. Valg af dirigent


2. Valg af referent


3. Formanden aflægger beretning til godkendelse


4. Kassereren aflægger revideret regnskab til godkendelse


5. Fastsættelse af kontingent. Forslag fra bestyrelsen er at vi fastholder kontingentet


6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:  - På valg er Claus Skov, Christina Ambrosius og Jesper S. Laursen.


    Claus Skov ønsker ikke genvalg


7. Valg af 2 suppleanter


8. Valg af revisorer: Michael Mikkelsen og Erik Thorgaard


9. Oprettelse af Grønt-Team til vedligeholdelse af grønne områder etc.


10. Indkomne forslag.  


11. Eventuelt


 


Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen på: JSL4820@gmail.com


 


Generalforsamlingen afholdes uden hensyntagen til gældende retninglinier vedr. Covid-19.


 


Alle er velkomne!